GroenLinks geeft toelichting regionale ombudsfunctie

Afgelopen maandag is het initiatief van GroenLinks om te komen tot een regionale ombudsman-/commissie besproken in de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen. De partij constateerde dat zowel bij diverse fracties alsook bij het college nogal onduidelijkheden bestonden over  diverse aspecten. Vandaag heeft GroenLinks de motie op een aantal punten gewijzigd en een uitvoerige  toelichting bijgevoegd.

In de toelichting wordt geschetst dat de ombudsman of ombudscommissie klachten over gedragingen van de bestuursorganen behandeld. Ook gedragingen van medewerkers, die onder de bestuursorganen werken, vallen hieronder. Er kan volgens de wet niet geklaagd worden over besluiten waar bezwaar en beroep tegen mogelijk is. 

Momenteel heeft de gemeente Kerkrade een interne en externe klachtbehandeling. Klachten worden eerst door de eigen organisatie bekeken en beantwoord. Zijn klagers niet tevreden, dan kunnen ze bij de gemeentelijke ombudscommissie in hoger beroep terecht. De toelichting stelt dat de gemeenteraad geen enkel inzicht heeft in de interne klachtbehandeling. Zowel de aantallen als hoe deze worden afgedaan is ongewis. Er worden geen klachten aan de gemeenteraad voorgelegd, of de klachten fatsoenlijk geregistreerd worden is onduidelijk en de publicatieplicht voor een verslag van de aantallen als de maatregelen ertegen in het burgerjaarverslag wordt niet nageleefd. 

In 2013 heeft niemand gebruik gemaakt van de externe klachtregeling bij de gemeentelijke ombudscommissie in hoger beroep. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Verder stelt GroenLinks dat met betrekking tot gedragingen van de acht gemeenschappelijke regelingen momenteel niet bij de gemeente geklaagd kan worden. Of bij de gemeenschappelijke regelingen zelf iets is geregeld, is onduidelijk. En als er bij de gemeenschappelijke regelingen zelf iets is geregeld, dan heeft de gemeenteraad ook daarover geen inzicht in aantallen en genomen maatregelen. Tevens gaat de gemeente in het kader van de jeugdzorg en participatiewet ook taken op regionaal niveau uitvoeren per 1 januari aanstaande.

“Bestuursorganen van gemeenten en in het verlengstuk daarvan ook de gemeenschappelijke regelingen dienen zoveel mogelijk van onbesproken gedrag te zijn”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Mochten burgers, instellingen en bedrijven alsnog klachten hierover hebben dan moet er een zichtbaar, laagdrempelig en bovenal onafhankelijk iemand zijn die ernaar kijkt en dienen er adequate maatregelen genomen te worden. Juist met het instellen van een bovenlokale ombudsfunctie in eerste aanleg wordt niet alleen een duidelijk klachtpunt voor de gedragingen van de gemeente ingesteld, maar kunnen ook 

klachten over gedragingen van de gemeenschappelijke regeling op één punt worden ingediend.”

De gewijzigde motie zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 29 oktober aanstaande op de agenda staan.