GroenLinks Kerkrade 'not amused' over herindelingsgeluiden

Vandaag heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Kerkrade vragen ingediend naar aanleiding van de aanhoudende suggesties van diverse bewindspersonen over gemeentelijke herindeling in de regio Parkstad Limburg. Nadat de Heerlense wethouder Riet de Wit in februari jongstleden reeds een enorme druk op de nieuwe uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg had gelegd, heeft heden ook gouverneur Léon Frissen uitgesproken niet langer pertinent tegen een gemeentelijke herindeling in deze regio te zijn. Frissen zou een fusie zelfs zien als een mogelijk sluitstuk van de huidige ingeslagen regionale koers die antwoorden moet bieden voor de drastische bevolkingskrimp.

<!--
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
-->

De fractie wil weten hoe het college van burgemeester en wethouders tegen de uitlatingen van Frissen aankijkt en of zij eventueel met Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hierover in conclaaf kan gaan om opheldering over de recente uitspraken te krijgen. GroenLinks vindt in ieder geval dat Frissen de plank volledig misslaat met betrekking tot de intentie van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg. Ook wil de partij van het Kerkraadse college vernemen of ook zij vindt dat de recente suggesties van diverse bewindspersonen de huidige ingeslagen koers van de Parkstadgemeenten niet ten goede komt. Ook Gerd Leers heeft zich immers recent nog uitgelaten over een drastische herschikking van de gemeentelijke kaart in (Zuid-)Limburg. GroenLinks is van mening dat alle belanghebbenden nu eerst de nieuwe uitvoeringsorganisatie Parkstad Limburg volledig zouden moeten steunen om op adequate wijze belangrijke aspecten te verwezenlijken. Met name de herstructurering in de regio wordt hierbij genoemd. Nu reeds diverse bewindspersonen zich hebben uitgelaten over eventuele gemeentelijke herindeling wil GroenLinks nu ook wel eens van het Kerkraadse college weten hoe zij de toekomstbestendigheid van de diverse gemeenten in de regio en het samenwerkingsverband Parkstad Limburg zelf ziet. Verder wil de fractie een mening over eventuele gemeentelijke herindeling en de termijn dat Parkstad Limburg als samenwerkingsverband nog krijgt.

Ten slotte stelt GroenLinks ook vragen over een recent verschenen voorstudie van LEI in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 'Bevolkingsontwikkeling op het platteland 2008-2025’ wordt opnieuw het thema bevolkingskrimp onder de loep genomen. De vraag aan het Kerkraadse college is dan ook hoe de gegevens in deze studie zich verhouden tot eerdere onderzoeken en rapporten.