GroenLinks wil vaart achter openheid gemeenschappelijke regelingen

Vandaag heeft GroenLinks in de Kerkraadse gemeenteraad mondelinge vragen aangemeld voor de commissievergadering van aanstaande maandag. De vragen gaan over de geactualiseerde nota 

verbonden partijen waarin alle gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen worden genoemd waar de gemeente Kerkrade onderdeel van uitmaakt. Reden is dat de partij in 2013 een tweetal moties 

heeft ingediend over deze verbonden partijen en vindt dat toen gedane toezeggingen en gegeven antwoorden niet afdoende zijn uitgewerkt.

De belangrijkste motie is reeds in februari 2013 ingediend en verzocht het college om maximale openbaarheid en transparantie te bewerkstelligen bij deze verbonden partijen. Met name bij de gemeenschappelijke regelingen, die onderdeel zijn van het openbaar bestuur, is dit nauwelijks aan de orde. GroenLinks noemde toen reeds een aantal regelingen bij naam, zoals de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, WOZL, Kredietbank Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg. Toenmalig wethouder Terpstra deed namens het college een tweetal concrete toezeggingen waarvan onduidelijk is wat er mee is gebeurd. De fractie wil dan ook weten wat er nu met die twee toezeggingen is gedaan en wanneer maximale openbaarheid bij met name de gemeenschappelijke regelingen via de eigen websites wordt verwezenlijkt. Op basis van de toen gedane toezeggingen is de betreffende motie nog steeds formeel aangehouden.

De tweede motie verzocht het college om te onderzoeken of het mogelijk is bepaalde aandelen in vennootschappen te verkopen om zo de slinkende reserves aan te vullen. De motie werd in drie vergaderingen behandeld en uiteindelijk in de raadsvergadering van december 2013 met één stem verschil verworpen. Tijdens de diverse debatten beargumenteerde het college dat met name het moment niet het juiste zou zijn en dat bij de actualisatie van de nota verbonden partijen hier opnieuw naar gekeken zou kunnen worden. In de vorige maand besproken nieuwe nota wordt er echter met geen letter op ingegaan.

Fractievoorzitter Andy Rossel duidt de vragen als volgt: “Er is zoiets als continuïteit van bestuur en afspraak is afspraak. Het lijkt erop dat sinds de coalitiewissel in het voorjaar van 2013 en de verkiezingen van dit voorjaar er opeens gaten komen in het geheugen van het college. De vragen zijn dan ook bedoeld als geheugensteun en hopelijk dat de antwoorden niets te wensen over laten.”

De aangemelde mondelinge vragen zullen waarschijnlijk aan het begin van de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen komende maandag worden behandeld.