Vragen en antwoorden over GroenLinks in Kerkrade

Twijfelt u nog op welke partij u moet gaan stemmen? Of is het niet helemaal duidelijk waar GroenLinks in Kerkrade voor staat? Wij komen op de laatste dag voor de verkiezingen nog met een aantal vragen en antwoorden om u duidelijkheid te geven over een beperkt aantal onderwerpen.

Wat wil GroenLinks met de langdurige zorg doen, dat op het bordje van de gemeente terecht komt?

Vooralsnog zal per 2015 een aantal AWBZ taken worden overgeheveld naar de WMO. GroenLinks wil dat de indicatiestelling regionaal wordt geregeld. Op die manier kan worden gewaarborgd dat de indicatiestelling door professionals gebeurt. Kleinere gemeenten zullen immers niet in staat zijn deze in dienst te nemen en waarschijnlijk is dit voor een gemeente als Kerkrade ook te duur. Hoe gemeenten echter de zorg invullen moet per gemeente autonoom blijven. GroenLinks wil voor alle zorg de eigen regie voorop stellen. Zorgbehoevenden weten zelf het beste welke zorg zij nodig hebben en weten ook meestal zelf het beste deze te organiseren. 

Hoe gaat GroenLinks om met de mensen die onder de Participatiewet vallen (samenvoeging van o.a. WWB en WSW)?

Hier zijn twee belangrijke zaken aan te geven. Allereerst is het van het grootste belang inzichtelijk te hebben wat mensen kunnen qua kennis en vaardigheden. Immers is re-integratie en dus ook participatie alleen te verwezenlijken met dit inzicht. Daarnaast moet het concurreren op re-integratiegebied verdwijnen. Overheden in de regio (gemeenten en UWV) moeten zich samen pakken en zorgen dat werkgevers op één centraal punt terecht kunnen voor vraag naar personeel. Het Werkgevers Servicepunt is tot nog toe veel te onbekend. 

Wat wil GroenLinks met de Jeugdzorg, die ook op het gemeentelijk bordje komt?

Continuïteit van zorg is op dit dossier het allerbelangrijkste. Kinderen mogen niet tussen wal en schip vallen door de overheveling van dit beleidsterrein van de provincies naar de gemeenten. GroenLinks wil wel dat er op voorhand goed wordt nagedacht over hoe indicatiestelling wordt georganiseerd en hoe de diverse soorten van zorgverlening op dit gebied goed op elkaar kunnen aansluiten. Beleid moet tevens te sturen zijn. Daarom is het belangrijk met concrete doelstellingen te komen die ook getoetst en bijgestuurd kunnen worden. Ook op het vlak van Jeugdzorg is GroenLinks er primair voorstander van om eigen regie het uitgangspunt te laten zijn. Ook hier weten zorgbehoevenden zelf het beste wat ze nodig hebben. 

Hoe kijkt GroenLinks aan tegen de Buitenring Parkstad Limburg?

GroenLinks is van meet af aan tegenstander van deze geplande weg. Het huidige plan omvat een autoweg van 2 x 2 rijbanen van 26 kilometer lang waar 100km/h op gereden mag worden. Het hele plan kost al bijna een half miljard euro en levert volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse slechts 180 banen op. Een aantal uitgangspunten, zoals betere ontsluiting met het Duitse achterland, worden ook niet gerealiseerd met het huidige plan. Het plan druist volgens GroenLinks ook in tegen Europese natuurregels, zoals de Flora- en Fauna Habitatrichtlijn, en heeft aanzienlijke nadelige gevolgen voor het landschap, zoals het Vauputsdal in Kerkrade. GroenLinks wil een sobere variant (0+ variant) waarmee alleen de verkeersknelpunten lokaal worden opgelost. Hier moet aan de oostflank bij Brunssum worden gedacht en ded aansluitingen op de A76 bij Nuth en N281 bij Kerkrade. Dit kan met een fractie van het huidige budget.

Hoe wil GroenLinks inzetten op de ontwikkeling van de universiteitscampus in Aken?

De RWTH in Aken is al met 45.000 studenten één van de grootste universiteiten van Europa. Deze zal de komende jaren alsmaar groeien en er komen tot 20.000 nieuwe banen bij. Deze mensen kunnen echter in Aken niet meer van een woning worden voorzien aangezien er gewoonweg te weinig capaciteit is. In Kerkrade en de rest van de regio staan echter heel veel woningen leeg. Van belang is dan ook om een goede infrastructuur te hebben. De twee geplande treinverbindingen - Intercity Eindhoven-Heerlen-Aken en Avantislijn - moeten dan ook met de hogste prioriteit worden gerealiseerd. Studenten en medewerkers van een universitaire campus reizen immers in de regel met openbaar vervoer. Tevens zal Aken met de auto ook steeds slechter bereikbaar worden. Net zoals de gemeente Vaals al heeft gedaan moet het woningaanbod bekend worden gemaakt middels een speciale website die zich tot de studenten en medewerkers van de RWTH richt. Samenwerking met de gemeente Aken is een logische stap. De studenten en medewerkers kunnen aan Nederlandse zijde hun huisvesting vinden en aan Nederlandse zijde komt weer verlichting op de woningmarkt en krijgt de lokale economie mogelijk ook nog een impuls.

Wat heeft GroenLinks in de periode 2010-2014 gedaan in Kerkrade?

Met slechts één raadslid in deze periode heeft GroenLinks echter onmetelijk veel werk verricht. Al dit werk is terug te vinden als bijlage bij het verkiezingsprogramma 2014-2018, Kirchroa weëd besser mit mieë JreunLinks. Zo heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat het volume-/frequentiesysteem (diftar) is ingevoers in de afvalstoffenheffing, wordt er de komende jaren €1,3 miljoen geïnvesteerd in speelplekken en speeltuinen, hebben we sinds 2011 proberen te sturen op het Licom/WOZL dossier en zijn we als enige echte tegenstander van de Buitenring Parkstad Limburg constant met nieuwe ideeën gekomen op de huidige plannen te dwarsbomen. En dit zijn slechts enkele punten uit de in totaal vijf pagina's aan bijlage die bij het verkiezingsprogramma zitten. Tevens is in de rubriek 'Nieuws' op onze website ook al het nieuws van de afgelopen vier jaar terug te vinden.