vragen ex artikel 38 RvO Raad; Golfbaan Rolduc

Geacht college,

GroenLinks ontving berichten van bezorgde burgers. Deze vragen wil GroenLinks graag beantwoord zien door de verantwoordelijk wethouder. Er is een aantal bezwaren te bedenken die de realisatie van een Golfbaan rondom Rolduc tegen gaan. Onderstaande bezwaren/vragen zijn verzameld door Professor Jan Hartmann van de UvA en bestuurslid van Lève Rolduc.

1) De gemeente heeft de MER stopgezet omdat een golfbaan sinds 2011 niet meer automatische MER-plichtig is. Dat betekent echter niet dat iedere verplichting voor een MER daarmee automatisch van de baan is. De gemeente zal moeten aantonen dat ingrepen in zo'n ecologisch en cultuurhistorisch waardevol gebied ook buiten alle andere regels vallen die een MER verplicht zouden kunnen maken.

Bent u het met bovenstaande redenatie eens?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, graag uitleg waarom er toch besloten is de MER stop te zetten.

2) De cultuurhistorie is op geen enkele wijze onderzocht. Het gaat hier om het oudste en grootste kloosterpark van Nederland. En zelfs het voetbalveld heeft cultuurhistorische waarde, als werkgelegenheidsproject uit de jaren dertig.

Klopt de veronderstelling van Professor Hartmann?

Zo ja, waarom is dit dan niet onderzocht?

Zo nee, wat is er dan onderzocht?

3)    De archeologie is onvoldoende onderzocht. Er is alleen een voorlopig rapport uit 2010 van Vestigia, waar lang niet alles in vermeld staat. Er is grote kans dat er een Romeinse villa ligt, en in het Bosquet, dat al vanaf de Middeleeuwen onderdeel uitmaakte van de economie van Rolduc (visvijvers!), valt een enorme hoeveelheid middeleeuws materiaal te verwachten.

Klopt de veronderstelling van Professor Hartmann?

Is u bekend dat er archeologisch/historisch materiaal aanwezig is?

Zo ja, waarom is dit dan niet onderzocht?

Zo nee, wat is er dan onderzocht?

4)    De ecologische aspecten zijn niet onderzocht, met name de gevolgen die de omvangrijke bewatering van de golfbaan op de omgeving zal hebben, zoals het Bosquet. Het gaat om heel geaccidenteerd terrein, met een heel ingewikkelde geologische ondergrond. 

Waar blijft al dat water? 
Wat betekent dat voor flora en fauna? 
Wat is de relatie met mogelijke verzakkingen ten gevolgen van mijnwater? Er ligt een mijnwaterpomp buiten gebruik in het Berenbusch! 
Gaat het Bosquet dezelfde weg als de gebouwen van Rolduc in de jaren 60 en 70?
Graag beantwoording bovenstaande vragen

5)    De golfbaan-plannen moeten duidelijker worden gepresenteerd, met name hun projectie in het 3D-landschap. 

Op een proefkaart op basis van de 50-cm LIDAR-hoogtekaart blijkt duidelijk dat het maken van een green in het weitje met herten bij de ingang van Rolduc volstrekt onmogelijk is.
Het gaat hier om hoogteverschillen van meer dan tien meter. Dat kun je niet zo maar egaliseren, al was het alleen maar omdat de grote vijvers nog veel lager liggen. Gaan ze daar een muur voor bouwen? 
En het vijvertje daar is ook al honderden jaren oud. Ook zou GroenLinks hier graag een compleet kadastraal overzicht willen zien van alle eigenaars in dat gebied. Wie moet er onteigend worden, en hoe gaat de gemeente dat doen?

6)    De economische haalbaarheid van de golfbaan moet beter worden aangetoond. Met name gezien de aanwezigheid van tien andere golfbanen in de omgeving maakt de
haalbaarheid op zijn minst discutabel. 

Graag de economische haalbaarheid aantonen/beargumenteren! 

7)    De enige reden voor de gemeente om dit particuliere initiatief te ondersteunen is dat het een positieve uitstraling heeft op Kerkrade en met name op Rolduc. Ook dat moet worden aangetoond. Het hotel Rolduc is niet van de klasse die golfbaanbezoekers aantrekt. Het Eurode-park is afgeblazen. En de kans op nog een failliete golfbaan in de regio erbij zal ongetwijfeld op de economie van Kerkrade een negatieve uitstraling hebben.

Is de verantwoordelijk wethouder het eens met bovenstaande uitspraken?
Zo nee, beargumenteer dit.
Zo ja, beargumenteer waarom we als gemeente dan toch achter dit plan zouden moeten staan.
Is de verantwoordelijk wethouder zich bewust van de negatieve gevolgen die hieruit voort kunnen komen?

8)    De andere mogelijkheden om Rolduc economisch gezond te maken moeten worden onderzocht voordat er voor een golfbaan als oplossing gekozen wordt.  

Klopt het dat bij het IBA hiervoor een pilot ingediend is, die onder 500 andere
is uitgekozen voor nadere uitwerking, met 30 andere?
Klopt het verder ook dat er een task-force is van de wethouder, IBA en de provincie om de
economische mogelijkheden van Rolduc ( zoals bijvoorbeeld een cultuurhistorisch-archeologisch wandelpark) verder te onderzoeken? 

9)    De golfbaan sluit gewone mensen uit. Het zou een open golfbaan moeten worden met wandelpaden en zo. 

Hoe gaan ze dat doen met al die levensgevaarlijke golfballen die er rondvliegen? 
Met de huidige plannen kun je dan niet eens meer een auto op het plein vóór Rolduc parkeren.

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige en schriftelijke beantwoording.         

Met vriendelijke groet,

Mieke van Soest
Fractievoorzitter GroenLinks Kerkrade