Kerkrade kent een bovengemiddeld hoog percentage (verborgen) armoede. Dit is onacceptabel.

In onze maatschappij dient iedereen een sociaal aanvaardbaar minimum te hebben. Naast het voorzien in financiële middelen moet er voldoende begeleiding zijn. Het beschikken over basisbehoeften mag nimmer een twistpunt zijn. Eventueel boventallige woningen zouden kunnen fungeren als sociale woningvoorziening. Ook dient er met alle betrokken partners, zoals woningcorporaties en maatschappelijke instellingen, zo optimaal mogelijk omgegaan te worden met signalen uit deze categorie van de Kerkraadse bevolking. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen om verdere consequenties te voorkomen. De gemeente moet burgers en instellingen prikkelen om het veelal heersende taboe inzake armoede te doorbreken.