Sinds de invoering van het dualisme in 2002 bespeurt GroenLinks nog steeds weinig hiervan in de Kerkraadse bestuursgelederen. Wij zullen dan ook zelf altijd een goed bestuur nastreven en niet pertinent een eigen bestuur. Ook zullen wij in de gemeenteraad zelf met meer beleidsvoorstellen komen. Verder dient het bestuur geheel transparant te zijn. Alle onderwerpen dienen in de raad besproken te worden en niet reeds in de commissies dichtgetimmerd te zijn. De voorzitter dient zelf altijd zo objectief mogelijk te blijven en dient ook op zijn rol daarbij aangesproken te worden. 

De gemeenteraad moet fatsoenlijk gefaciliteerd worden om de grotere verantwoordelijkheden ook fatsoenlijk te kunnen uitoefenen. Zo moet gekeken worden hoe de rekenkamerfunctie wordt ingevuld en zal het budget vergroot moeten worden. Ook moeten fracties en raadsleden een adequate vergoeding te krijgen, zoals door de wetgever in het kader van fractieondersteuning bedoeld. Het gaat hierbij niet om zelfverrijking, maar om met name kleinere fracties en fracties die geen deel uitmaken van een coalitie maximale voorzieningen te geven.