Natuurlijk staat GroenLinks voor een schoner en duurzamere omgeving. Bij het schrijven van dit programma heeft Kerkrade zelfs helemaal geen beleid (meer) hieromtrent. GroenLinks wil dat de gemeente een voorbeeldrol vervuld en anderen – zowel burgers, instellingen als bedrijven – actief stimuleert om gezamenlijk hieraan te werken. Uitgangspunt hierbij moet de welbekende EU-richtlijn van 20% CO2-reductie in 2020 zijn. GroenLinks wil de vervuiler laten betalen. Een vergroening van de gemeentelijke belastingen kan hieraan bijdragen door het (vervuilende) bedrijfsleven meer te laten betalen. Kerkrade zal een stimuleringsbeleid voor het MKB moeten ontwikkelen. Extra inkomsten dienen in duurzame projecten als het vervangen van de huidige straatverlichting met LED-verlichting en het extra stimuleren van het gebruik van zonnecollectoren gestoken te worden. De samenleving dient zich ook bewust te worden van energiebesparing. Het gebruik van spaarlampen of LED-verlichting kan hiervoor een goed begin zijn.

Alhoewel dankzij GroenLinks in de afgelopen periode het volume-/frequentiesysteem is ingevoerd mag dit niet het eindstation zijn. GroenLinks blijft pleiten voor het verder verlagen van de vaste tarieven en het verhogen van de variabele tarieven. Eveneens moet onderzocht worden of op termijn niet afgerekend kan worden per kilogram aangeboden restafval. Immers zijn de verwerkingskosten ook niet op volumes, doch op massa gebaseerd. 

In de voorbeeldrol moet de gemeente zichzelf serieus nemen. Simpele voorbeelden is het aanschaffen van zoveel mogelijk emissievrije (lees: elektrische) voertuigen in het eigen wagenpark en het zelfvoorzienend maken in de energiebehoefte van de gemeentelijke kantoren. Een beter milieu begint immers bij jezelf.