WOZL en sociale werkvoorziening

Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg vergt separate benoeming aangezien met name de bestuurlijke en operationele problemen onmetelijk groot zijn. GroenLinks zal, zoals vanaf het ontstaan van de problemen in 2011, de Wsw’er uitgangspunt laten zijn. Continue focus op mensgericht werken zal tevens leiden tot een beter financieel resultaat. Gemeenteraden moeten fatsoenlijk kaders kunnen stellen en controle uitoefenen op de colleges bij het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); en in de toekomst ook bij de Participatiewet. Verbetering van de governancestructuur en omvorming van de gemeenschappelijke regeling dient dan ook geen sluitstuk van het proces te zijn, maar uitgangspunt. Zeker als de gemeenteraden uitvoering en transitie in goede banen willen leiden. Nieuw op te richten dan wel aan te wijzen gemeentelijke werkbedrijven moeten bescheiden zijn qua omvang en niet verworden tot nieuwe sociale werkbedrijven. Re-integratie van de huidige Wsw’ers naar een zo regulier als mogelijke arbeidsplaats moet het uitgangspunt blijven. Verborgen werkloosheid binnen dit beleidsveld is voor GroenLinks een absolute ‘no go’.